Matthew 5:5 - "Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. (Matthew 5:5)"

Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua (A)

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến!

  • Hits: 83