Trong những lúc mệt mỏi, buồn và tuyệt vọng :: Hãy nương tựa nơi Chúa và Người sẽ giúp ta vượt qua mọi khó khăn.
  • Hits: 1393