Ca đoàn Vào Đời trình diễn trong Đêm Thánh Ca GS năm 2016 (Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN - Seattle)
  • Hits: 1807